THÔNG BÁO HỌC LẠI

02/12/2015 | Số lượt đọc 937 | Thể loại: Thông báo mới


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 169/TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

   THÔNG BÁO

 (V/v tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 2 năm học 2015 – 2016)

          Căn cứ quyết định số 10/2012/QĐ-CĐCĐHN ngày 24/02/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội về việc Qui định thi kì thi phụ, học lại, thi tốt nghiệp lần 2; 

          Căn cứ vào điểm tổng kết của các môn học kỳ 2  năm học 2014 – 2015; 

          Căn cứ vào các học phần sẽ dự kiến học vào học kỳ 2 năm học 2015 – 2016;  

        Để chuẩn bị cho tổ chức học lại các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 được bố trí vào học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.  

          Ban giám hiệu yêu cầu các phòng, khoa thực hiện theo kế hoạch sau:  

         Học sinh, sinh viên căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 (có danh mục các học phần kèm theo) và những học phần phải học lại, làm thủ tục đăng ký học lại (chỉ đăng ký những học phần có ở kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2015 - 2016):

         - Từ ngày 03/12/2015 – 18/12/2015: HS-SV trình đơn xin đăng kí học lại tại Phòng Đào tạo, xác nhận số ĐVHT, TC ( lấy mẫu đơn trên http://www.sv.chn.edu.vn)   --> sang Phòng Kế toán - Tài vụ nộp học phí (có chữ kí xác nhận) -> quay lại Phòng Đào tạo để nộp đơn;

       --> Phòng Đào tạo lập danh sách HS-SV học lại (ghép lớp hoặc tổ chức lớp học riêng). Học sinh, sinh viên học lại xem lịch học của mình trên trang web cá nhân.  

        --> Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, đôn đốc học sinh, sinh viên làm thủ tục học lại theo kế hoạch đã thông báo. 

          * Lệ phí học lại:   

+ Một đơn vị học trình là 70.000 đồng.

+ Một tín chỉ là 120.000đ.

 

Đề nghị các phòng, khoa và học sinh – sinh viên triển khai công việc theo thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Phòng ĐT, KT-ĐBCL, KT-TV;

- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Ths. NGUYỄN TÚ UYÊN

 


DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ TẠI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
             
TT Tên môn học Đơn vị
học trình
(Tín chỉ)
Số tuần
TH
Số tiết
lý thuyết
Số giờ
thực hành
Hình thức
tổ chức lớp
  I./ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:          
       1. KHÓA 8          
  NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ          
1 Thực tập trang bị điện 2 4   160 Lớp cố định
2 Thực tập PLC & khí nén thủy lực 2 3   120 Lớp cố định
3 Thực tập nhà máy 4 8   320 Lớp cố định
4 LT ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử 3   45   Lớp cố định
5 TH ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử 2 2   80 Lớp cố định
  NGÀNH CNTT          
1 Thực tập cuối khóa 4 8   320 Lớp cố định
2 Kỹ nghệ phần mềm và ứng dụng 3   60   Lớp cố định
3 NN lập trình và mạng truyền thông 2   45   Lớp cố định
  NGÀNH KẾ TOÁN          
1 Thực tập cuối khóa 4 8   320 Lớp cố định
2 Thực tập trên máy vi tính 3   90   Lớp cố định
3 Phân tích báo cáo tài chính 2   45   Lớp cố định
  NGÀNH QTKD          
1 Thực tập cuối khóa 4 8   320 Lớp cố định
2 Marketing dịch vụ 3   60   Lớp cố định
3 Chuyên đề tổng hợp 2   45   Lớp cố định
  NGÀNH TCNH          
1 Thực tập cuối khóa 4 8   320 Lớp cố định
2 Cơ sở ngành tổng hợp 2   45   Lớp cố định
3 Chuyên ngành tổng hợp 3   60   Lớp cố định
  NGÀNH CNKT XÂY DỰNG          
1 Thực tập cuối khóa 4 8   320 Lớp cố định
2 Nền và móng 2   39   Lớp cố định
3 Kết cấu 2 3   60 Lớp cố định
4 Thi công và tổ chức thi công 3 5   90 Lớp cố định
       2. KHÓA 9          
  NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ          
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   39   Lớp cố định
2 Vi xử lý 2   36   Lớp cố định
3 Truyền động điện 3   51   Lớp cố định
4 Tiếng Anh chuyên ngành 3   51   Lớp cố định
5 Máy điện 3   51   Lớp cố định
6 Cung cấp điện 1 2   36   Lớp cố định
7 Trang bị điện 1 2   36   Lớp cố định
8 Thực tập điện tử 2 2 60 80 Lớp cố định
  NGÀNH CNTT          
1 Đường lối CM của ĐCSVN 3   60   Lớp cố định
2 Quản lý mạng máy tính 4   60   Lớp cố định
3 Phân tích và thiết kế hệ thống 3   45   Lớp cố định
4 Công nghệ Java 3   45   Lớp cố định
5 Nhập môn công nghệ phần mềm 3   45   Lớp cố định
6 Kiến trúc máy tính  3   45   Lớp cố định
7 Tiếng Anh chuyên ngành - CNTT 3   45   Lớp cố định
  NGÀNH KẾ TOÁN          
1 Đường lối CM của ĐCSVN 3   60   Lớp cố định
2 Kế toán TCDN 2 5   90   Lớp cố định
3 Quản trị doanh nghiệp 2   39   Lớp cố định
4 Luật  Kế toán 2   39   Lớp cố định
5 Thanh toán quốc tế 2   45   Lớp cố định
6 Tiếng Anh chuyên ngành 3   60   Lớp cố định
7 Tin học kế toán Excel 2   39   Lớp cố định
  NGÀNH QTKD          
1 Đường lối CM của ĐCSVN 3   60   Lớp cố định
2 Hội nhập kinh tế quốc tế và WTO 2   39   Lớp cố định
3 Quản trị Marketting 2 3   60   Lớp cố định
4 Quản trị doanh nghiệp 2   39   Lớp cố định
5 Thống kê doanh nghiệp 3   60   Lớp cố định
6 Quản trị nhân lực 2   39   Lớp cố định
7 Kế toán tài chính doanh nghiệp 5   90   Lớp cố định
8 Tâm lý học trong kinh doanh 2   39   Lớp cố định
  NGÀNH TCNH          
1 Đường lối CM của ĐCSVN 3   60   Lớp cố định
2 Tài chính doanh nghiệp 2 4   90   Lớp cố định
3 Thanh toán quốc tế 2   45   Lớp cố định
4 Quản trị kinh doanh 2   39   Lớp cố định
5 Hội nhập kinh tế quốc tế và WTO 2   39   Lớp cố định
6 Thị trường tài chính 4   90   Lớp cố định
7 Kế toán tài chính doanh nghiệp 5   90   Lớp cố định
  NGÀNH CNKT XÂY DỰNG          
1 Cấp thoát nước 2   36   Lớp cố định
2 Kỹ thuật điện công trình 2   39   Lớp cố định
3 Kết cấu bê tông cốt thép 3   60   Lớp cố định
4 Đồ án bê tông cốt thép 1   24   Lớp cố định
5 Kết cấu thép 2   39   Lớp cố định
6 Kỹ thuật  thi công 1 2   39   Lớp cố định
7 Đồ án kỹ thuật thi công 1 1   24   Lớp cố định
8 Tiếng Anh chuyên ngành 3   51   Lớp cố định
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   39   Lớp cố định
10 Thực tập trắc địa 1 1   40 Lớp cố định
  NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG          
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   39   Lớp cố định
2 Vật liệu xây dựng 2   30   Lớp cố định
3 Địa chất công trình 2   30   Lớp cố định
4 Kết cấu thép 2   30   Lớp cố định
5 Kết cấu bê tông cốt thép 3   45   Lớp cố định
6 Đồ án bê tông cốt thép 1   30 50 Lớp cố định
7 Pháp luật xây dựng 2   40   Lớp cố định
8 Kỹ thuật thi công   2   30   Lớp cố định
9 Đồ án kỹ thuật thi công 1   30 50 Lớp cố định
10 Kinh tế xây dựng 2   30   Lớp cố định
  Đồ án kinh tế xây dựng 1   30 50  
       3. KHÓA 10          
  NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ          
1 Những NLCB của CNML 1 2   39   Lớp cố định
2 Pháp luật đại cương 2   45   Lớp cố định
3 Tiếng Anh 2 3   60   Lớp cố định
4 Vật lý đại cương 3   57   Lớp cố định
5 Hoá học đại cương 2   36   Lớp cố định
6 Giáo dục thể chất 2 1   30   Lớp cố định
7 Tin học đại cương 3   60   Lớp cố định
8 Mạch điện 3   60   Lớp cố định
9 Thực tập cơ khí 1 2   80 Lớp cố định
  NGÀNH CNTT          
1 Ngôn ngữ lập trình C ++ 3   60   Lớp cố định
2 Giáo dục thể chất 2 1   30   Lớp cố định
3 Những NLCB của CN ML2 3   60   Lớp cố định
4 Vật lý đại cương 3   57   Lớp cố định
5 Tiếng Anh 2 3   60   Lớp cố định
6 Cơ sở dữ liệu 3   60   Lớp cố định
7 Toán rời rạc 3   45   Lớp cố định
  NGÀNH KẾ TOÁN          
1 Giáo dục thể chất 2 1   30   Lớp cố định
2 Nguyên lý kế toán 4   75   Lớp cố định
3 Nguyên lý thống kê 2   42   Lớp cố định
4 Những NLCB của CN ML2 3   60   Lớp cố định
5 Tin học đại cương 2   45   Lớp cố định
6 Lý thuyết tiền tệ 3   60   Lớp cố định
7 Tiếng Anh 2 3   60   Lớp cố định
  NGÀNH QTKD          
1 Giáo dục thể chất 2 1   30   Lớp cố định
2 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2   39   Lớp cố định
3 Marketing căn bản 3   54   Lớp cố định
4 Kinh doanh quốc tế 2   36   Lớp cố định
5 Mô hình toán kinh tế 3   51   Lớp cố định
6 Những NLCB của CNML2 3   60   Lớp cố định
7 Tin học đại cương 3   60   Lớp cố định
8 Lý thuyết tiền tệ 3   60   Lớp cố định
9 Tiếng Anh 2 3   60   Lớp cố định
  NGÀNH CNKT XÂY DỰNG          
1 Những NLCB của CNML 1 2   39   Lớp cố định
2 Tiếng Anh 2 3   60   Lớp cố định
3 Hóa học đại cương 2   36   Lớp cố định
4 Tin học đại cương 3   60   Lớp cố định
5 Toán xác suất thống kê 3   57   Lớp cố định
6 Giáo dục thể chất 2 1   30   Lớp cố định
7 Sức bền vật liệu 3   60   Lớp cố định
8 Cấu tạo kiến trúc 3   54   Lớp cố định
9 Đồ án cấu tạo kiến trúc 2   60   Lớp cố định
  NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG          
1 Những NLCB của CNML 1 2   39   Lớp cố định
2 Tiếng Anh 2 3   60   Lớp cố định
3 Hóa học đại cương 2   36   Lớp cố định
4 Tin học đại cương 3   60   Lớp cố định
5 Toán xác suất thống kê 3   57   Lớp cố định
6 Giáo dục thể chất 2 1   30   Lớp cố định
7 Sức bền vật liệu 3   45   Lớp cố định
8 Pháp luật đại cương 2   45   Lớp cố định
Hà Nội, ngày  01 tháng 12 năm 2015
  Phòng Đào tạo     Người lập biểu
             
             
             
             
  Nguyễn Tuấn Anh     Trần Văn Khánh